MIJNFORUM
NL

Community Forums

Flarum

Hosted

Responsive


Mijnforum logo
Home Forumgids Prijzen Aanmelden Support Inloggen

Voorwaarden gebruik Mijnforum

Onder client wordt verstaan de persoon die een forum aanmaakt via de website van Mijnforum.
Deze persoon verplicht zich kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden van Mijnforum voor het gebruik van zijn/haar forum.

1. Mijnforum behoudt zich het recht te allen tijde de geleverde dienst(en) uit te schakelen, dit in geval van schending van punt 2 of een ander voorval zulks ter beoordeling van Mijnforum. Dit alles zonder schadeloosstelling.

2. De diensten van Mijnforum zullen door de client alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. Discriminatie, belediging , bedreiging en schending van privacy wordt niet getolereerd. Ook is het verboden materiaal te publiceren waar copyright op rust. Mijnforum is niet aansprakelijk voor de door client geplaatste content, maar zal er alles aan doen dit zo zuiver/schoon mogelijk te houden. Bij poging tot inbraak in ons systeem(server) of vanaf ons systeem(server) wordt aangifte gedaan. Dit ook in geval van het wijzigen of verwijderen van gegevens op onze server welke geen eigendom zijn van client.

3. client verklaart Mijnforum niet aansprakelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit de activiteiten van de client. client verplicht zich om Mijnforum op de hoogte te stellen als client enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten gerelateerd aan de geleverde diensten van Mijnforum.

4. client verklaart Mijnforum nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de geleverde diensten en/of derving van inkomsten door technische of andere storingen. Mijnforum verplicht zich om technische of andere storingen zo veel mogelijk te vermijden/ beperken.

5. Mijnforum behoud zich het recht deze voorwaarden aan te passen. Aanpassingen worden bekend gemaakt via de website.

6. Mijnforum zal uiterst zorgvuldig met gegevens omgaan. E-mail adressen worden nooit rechtstreeks vermeld op het forum. Mijnforum kan maximaal 1x per maand een nieuwsbrief naar het opgegeven e-mailadres versturen.

7. Mijnforum kan forums zonder enige verantwoording cq kennisgeving verwijderen als er melding(en) van Misbruik onopgelost blijf(t)(en).

8. Mijnforum behoudt het recht om zonder toestemming / kennisgeving rechtelijk bevoegde instanties zoals justitie en politie toegang te verlenen tot alle forum-gegevens waaronder ook logs en ip-adressen.

Mijnforum verwacht van jou dat jouw forum legaal wordt gebruikt. Daarvoor is het van belang dat het forum goed wordt beheerd. Als aanvrager van een forum ben jij verantwoordelijk voor de inhoud.